வணக்கம் கொரியா (உறவுப்பாலம் -4)

வணக்கம் கொரியா (உறவுப்பாலம் -4)

அனைவருக்கும் வணக்கம்! 6th டிசம்பர் அன்று ஐக்கிய இராச்சிய தமிழ்த் துறையால் (இலண்டன்) ஒருங்கிணைக்கப்படும் "வணக்கம் கொரியா" நிகழ்ச்சிக்கான பேச்சாளர்கள் விவரம். Dr. S. Ramasundaram - Introduction and efforts of KTS towards Expanding Business and Intellectual…