சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 5

சான்றோர் சந்திப்பு – வாரம் 5

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறையின் வாராந்திர சான்றோர் சந்திப்பு நிகழ்வில் இந்த வாரம், திரு.சந்திரமௌலீசன் லலீசன் (முதன்மை விரிவுரையாளர், பிரதி முதல்வர், கோப்பாய் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கலாசாலை, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை) அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார்கள்.

Date : Saturday, 27th June 2020
Time: 2PM (London), 6.30PM (Chennai), 6AM (Los Angeles)

Zoom Meeting Link: https://us02web.zoom.us/j/81032531229

Meeting ID: 882 3310 2574
Password: 765765

ஒருங்கிணைப்பு
ஐக்கிய இராசியத் தமிழ்த்துறை (TamilStudiesUK)
Website: www.tamilstudiesuk.org
Email: contact@tamilstudiesuk.org