வணக்கம் கொரியா (உறவுப்பாலம் -4)

வணக்கம் கொரியா (உறவுப்பாலம் -4)

அனைவருக்கும் வணக்கம்! 6th டிசம்பர் அன்று ஐக்கிய இராச்சிய தமிழ்த் துறையால் (இலண்டன்) ஒருங்கிணைக்கப்படும் “வணக்கம் கொரியா” நிகழ்ச்சிக்கான பேச்சாளர்கள் விவரம்.

  1. Dr. S. Ramasundaram – Introduction and efforts of KTS towards Expanding Business and Intellectual Coordination among Tamils across the Globe.
    கொரிய தமிழ்ச் சங்கத்தின் அறிமுகமும் உலகத்தமிழர்களுக்கிடையே தொழில் மற்றும் அறிவுசார் ஒத்துழைப்பை விரிவாக்கும் முயற்சியும்
  2. Dr. S. Pirabakaran – A Glimpse on Opinions about May 18 Gwangju Uprising and Domacratization of Korea: மே 18 குவாங்சியூ எழுச்சியும் – கொரிய மக்களாட்சியின் வளர்ச்சியும்
  3. Mrs. Yasotha Thangavelu: Rapid Development of Korea and Arrival of Expats
    கொரியாவின் விரைவான வளர்ச்சியும் வெளிநாட்டவர் வருகையையும்